Kemisk förnickling

Kemisk förnickling är en ytbehandlingsmetod som innebär att man på kemisk väg fäller ut ett nickelskikt på en detalj. Eftersom utfällningen sker utan strömtillförsel ger denna metod extremt jämna skikt. Skikttjockleken blir densamma oberoende av detaljens utseende, även vassa kanter och smala spalter får samma skikttjocklek som övriga ytor. Metoden ger också en mycket hård yta (upp till 1100 HV efter värmebehandling) och ett effektivt korrosionsskydd.

Val av konstruktionsmaterial och skikttjocklek. Alla vanliga konstruktionsmaterial som stål, koppar, aluminium och deras legeringar lämpar sig för kemisk fömickling. Metoden tillåter att belägga detaljer med så stor måttnoggrannhet att hänsyn kan tas redan vid konstruktionen och tillverkningen för det kommande nickelskiktet. Det är ofta möjligt att välja ett billigt konstruktionsmaterial och genom kemisk förnickling förändra detaljens egenskaper (utseende, hårdhet, korrosions- beständighet).

Totalekonomin vid val av denna ytbehandlingsmetod är därför ofta väldigt god.

(Ventil och pumpaxlar av rostfritt stål förnicklas kemiskt för att undvika skärning.)

 

Miljöaspekter

Kemiskt utfällda nickelskikt kan för känsliga personer orsaka samma typ av allergiska reaktioner som elektrolytiskt utfällda nickelskikt. Nickel är en tungmetall som måste avlägsnas ur spillvattnet hos ytbehandlaren. Detta sker genom att fälla ut metallen som ett salt och filtrera den inför vidare transport till SAKAB. I jämförelse med andra ytbehandlingsmetoder för att uppnå likartade egenskaper (t ex hårdförkromning) är metoden klart bättre ur miljösynpunkt.

Tillbaka