Arbetsmiljöpolicy

Vårt övergripande mål är att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa goda arbetsförhållanden, såväl fysiskt som psykiskt och socialt.

Vi ska minst uppfylla kraven i gällande lagar och andra regler som har betydelse för verksamheten.

Utöver ledningen, skall skyddskommittén, företagshälsovården m fl engageras i arbetsmiljöarbetet.

Vår ambition är att uppfylla följande mål för arbetsmiljön:

  • Att ha en tillfredsställande arbetsplats- och allmänbelysning.
  • Att ha en tillfredsställande ljudnivå.
  • Att, från arbetsledningen, eftersträva ett så varierande arbete som möjligt samt att arbetet bedrivs med ergonomiskt utvecklade hjälpmedel.
  • Att kemikalier är tydligt märkta och förvaras på betryggande sätt enligt givna instruktioner. Att utbytesprincipen tillämpas vid kemikalieinköp.
  • Att ha ett tillfredsställande arbetsplatsklimat.
  • Att ständigt, genom ett aktivt arbetsmiljöarbete, förebygga olyckor.
  • Att arbetsledningen, så långt möjligt, eftersträvar att tillfredsställa anställdas önskemål angående arbetsmiljön.
  • Att arbeta för att skyddsutrustning är det sista alternativet att ta till för att skydda den anställde och att skyddsutrustning och skyddskläder ska anpassas till individens behov.

Varje anställd skall vara väl införstådd med vår arbetsmiljöpolicy och ha tillräckliga kunskaper för att kunna medverka till en god arbetsmiljö.